DİKKAT!!! Bu web sitesi konu ile ilgili kişi ve kurumlara satılmak ya da kiralanmak amacı ile oluşturulmuştur.

info@tehlikelimaddedanisma.com adresinden veya 0537 744 77 94 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Default Image

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV DUYURUSU

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV DUYURUSU

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde;

1. Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 155

IMDG Kod Eğitimi

IMDG Kod Eğitimi

IMDG Kod Eğitimi (IMDG Code Eğitimi, birleşmiş Milletler ‘e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Emniyeti komitesi (MSC) tarafından hazırlanmış olan ve iki yılda bir düzenli olarak güncelleştirilen Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Kodu (IMDG Code) özellikle deniz yoluyla taşınması tehlikeli olan maddelerle ilgilenir ve güvenli nakliyatın sağlanması için neler yapılması gerektiğini açıklar. Amacı, SOLAS konvansiyonunun öngördüğü şekilde tehlikeli yüklerin emniyetle taşınmasında uluslararası bir standart sağlamaktır. IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen kara ve liman tesisi personeli ile bu yüklerin tedarik zincirinde görev alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kara personeli için IMDG Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim şartı da yer almaktadır.

 

4 Şubat 2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ile; “Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere eğitim seminerine katılım zorunluluğu getirilmiştir.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında yayınladığı tebliğde (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) üçüncü bölüm (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğitimi, Sınavı, Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükler), 13. madde 2. Bendinde IMGD kapsamındaki TMGD eğitimi tanımlanmıştır. “ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için 10’ar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.”

Default Image

Türkiye’de TMGD Eğitimleri

TMGD Kimdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı(TMGD), Türkiye Cumhuriyetinin 22 Mart 2010 yılında “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması” yani kısaca bilinen adıyla ADR’ye taraf olması ile ilk kez gündeme gelen yasal bir zorunluluktur. Tehlikeli malların taşınması konusunda; ambalajlama, dolum, nakliye, boşaltma ve tanker üretimi yapan firmalara bir dizi yaptırım ve belgelendirme zorunluluğu getiren ADR Antlaşması Bölüm 1.8.3’ te Güvelik Danışmanın niteliğine ilişkin bilgilerin yanısıra TMGD eğitiminin içeriğine dair bilgiler bulunmaktadır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 189

Default Image

RID Eğitimi

RID Eğitimi

RID eğitimi tehlikeli malların demiryolları ile uluslararası taşımacılığına ilişkin düzenlemelerdir. RID (Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik), IMDG Kod (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kod) veya IATA DGR (Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri) kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca 10’ar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 134

Default Image

Temel Yangın Söndürme Eğitimi

Temel Yangın Söndürme Eğitimi

Eğitimin amacı, katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem onlarca hayat kurtarın hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden koruyun.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 159